obchodné podmienky

výhrada vlastníctva

Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.

dodanie predmetu kúpy

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode VYVTRKA.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu  alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom (zmluvný kuriér) s výnimkou dovozu tovaru našimi zamestnancami. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie tovaru v zlej kvalite do VYVRTKA.sk. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Firma, ktorá zabezbečuje dopravu, svoje zásielky poisťuje.

ZRUŠENIE ZMLUVY

Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
-kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
-kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.
Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 50,- €. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
- poškodenie zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe, ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.
3. Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

reklamácie

Reklamácie sú vybavované
- telefonicky v pracovných dňoch v čase: 9:00 - 17.30 h na telefónnom čísle 0903 465 508
- e-mailom obchod@vyvrtka.sk
- poštou na korenšpondečnej adrese: Michal Janušek, Jasovská 31, 851 07  Bratislava

VYVRTKA.sk je prevádzkovaný firmou:
Michal Janušek

Jasovska 31
851 07  Bratislava
IČO: 47009357
DIČ: 1077899471


Košík  

Žiadne výrobky

Doprava 0,00 €
Celkový 0,00 €

Košík Kúpiť

Facebook